Tue. Feb 18th, 2020

TOP 10

สนับสนุนเว็บไซร์โดย ดร. มนัสนันท์

หน้าที่สำคัญ ของกรรมการกีฬาปิงปอง

1 min read
หน้าที่สำคัญ ของกรรมการกีฬาปิงปอง

หน้าที่สำคัญ ของกรรมการกีฬาปิงปอง

 

หน้าที่สำคัญ ของกรรมการ กีฬาปิงปอง ผู้ตัดสินจะถูกตั้งขึ้นในแต่ละรายการการแข่งขัน ซึ่งจะนั่งหรือยืนบริเวณด้านข้างโต๊ะปิงปอง
ทำหน้าที่สุ่มเลือกลูกปิงปองในกรณีที่นักกีฬาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถ ตกลงกันได้ทำหน้าที่เสี่ยงให้ นักกีฬาเลือกส่ง เลือกรับ และเลือกแดนทำการตัดสินใจและผ่อนผันในการส่งลูก ของนักกีฬาที่หย่อนสมรรถภาพทางร่างกายควบคุมลำดับการส่ง การรับลูก การเปลี่ยนแดน และแก้ไขเมื่อเกิดผิดพลาด ตัดสินผลการตีโต้ในการแข่งขันว่าได้คะแนน หรือเล็ททำหน้าที่ในการขานคะแนน

และใช้สัญญาณมือ สำหรับสัญญาณมือที่ช่วยในการตัดสินควบคู่ไปกับการขานคะแนนจะมีลักษณะดังนี้ได้คะแนน ผู้ตัดสินจะทำการกำมือ โดยหันหน้ามือออก แล้วยกกำปั้นขึ้นระดับหัวไหล่ทางด้านของฝ่ายที่ได้คะแนนในแนวเดียวกับเน็ต

และห่างจากโต๊ะประมาณ 2-3 เมตร ผู้ตัดสินจะมี หน้าที่รับผิด ชอบในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ทำหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์

ดูแลสภาพความเรียบร้อยของสนามแข่งขัน และรายงานต่อผู้ชี้ขาดทันที ถ้ามีสิ่งบกพร่องในช่วงเริ่มต้นเกมหรือมีการเปลี่ยนส่ง ผู้ตัดสินจะผายมือไปยังแดนหรือฝ่ายนั้นถ้า การแข่งขัน เป็นเล็ท ผู้ตัดสินจะยกมือไปข้างหน้าเหนือศีรษะ เพื่อแสดงว่าการตีนั้นได้หยุดลงแล้วถ้าลูกปิงปองถูกขอบด้านบนโต๊ะ

หน้าที่สำคัญ ของกรรมการกีฬาปิงปอง
หน้าที่สำคัญ ของกรรมการกีฬาปิงปอง

ผู้ตัดสินจะชี้มือไปยังจุดที่ลูกสัมผัสที่โดนในจังหวะเปลี่ยนแดนในช่วงครึ่งเกมสุดท้ายผู้ ตั ด สิ น จ ะ ไ ข ว้ มื อ ทั้ ง ส อ ง ข้ า ง ใ น ร ะ ดั บ อ ก   เ พื่ อ ใ ห้ นั ก กี ฬ า เ ป ลี่ ย น แ ด น เ ป็ น ผู้ ใ ห้ คำ

แ น ะ นำร ะ บ บ ก า ร แ ข่ ง ขั น แ บ บ เ ร่ ง เ ว ล าค ว บ คุ มดู แ ล ก า  ร แ ข่ ง ขั น ใ ห้ เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ ต่ อ เ นื่ อ งแ น ะ นำ นั ก กี ฬ า แ ล ะ ค ว บ คุ ม ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ก ติ ก า ม า ร ย า ท

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > >