Tue. Feb 18th, 2020

TOP 10

สนับสนุนเว็บไซร์โดย ดร. มนัสนันท์

การว่ายน้ำแบบหลากหลาย สำหรับคนว่ายน้ำไม่เป็น

1 min read

การว่ายน้ำแบบหลากหลาย สำหรับคนว่ายน้ำไม่เป็น

 

การว่ายน้ำแบบหลากหลาย สำหรับคนว่ายน้ำไม่เป็นถ้าเป็นท่า ฟรีสไตล์ ยากสุดตรงหายใจนี่แหละคับแต่สำหรับคนที่ไม่เป็นเลยเรามีคำแนะนำมาฝากอีกอย่าง ถ้ายังกลัวน้ำอยู่ ต้องทำให้ไม่กลัวน้ำก่อนคับเราเห็นตอนครูสอนว่ายน้ำสอนเด็กๆคับ คือยืนตรงหันหน้าเข้าขอบสระเอามือไปแตะขอบสระทั้งสองข้างหายใจเข้าก้มตัวให้อยู่ในน้ำ หัวถึงเอวขนานกับน้ำอยู่ในน้ำค่อยๆหายใจออก พร้อมกับแก่วงแขน ฟรีสไตล์ ซ้าย ขวาช่วงที่แขนข้างนึงอยู่เหนือน้ำ ให้เอียงคอ หันหน้าไปด้านเดียวกับที่แขนอยู่เหนือน้ำ พร้อมทั้งหายใจเข้า ทางปากก้มหน้ากลับมา

หายใจออกทางจมูก จะหายใจออกทางปากก่อนก็ได้ถ้าไม่ถนัดฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อน แล้วค่อยๆเปลียนเป็นเกาะโฟม ตีขาอย่างเราเอง มีปัญหาแค่ตอนหายใจว่ายน้ำได้แล้ว แต่หันมาหายใจไม่ได้ น้ำเข้า จมทุกทีแต่ไปแอบฟังครูสอนคนอื่น มาทำเองได้ซะงั้นใส่ชุดว่ายน้ำ และแว่นตาดำน้ำทำความเข้าใจว่า การลอยจมอยู่ที่การหายใจของเรา

ปอดของเราจะเป็นลูกโป่งควบคุมการจมลอยหายใจผ่านทางปากเท่านั้น ฝึกหายใจบนบกก่อน โดยหายใจเข้าทางปากท้องป่อง หายใจออกทางปากท้องแฟบ ฝึกจนแน่ใจว่าบังคับลมหายใจทางปากได้ทางเดียวแล้วค่อยทำข้อต่อไปไปที่น้ำตื้นยืนถึง ก้มหน้าไปในน้ำ จับขอบสระ นอนขนานไปกับน้ำเลยก็ได้ เอานิ้วเท้าตั้งกับพื้นสระ อย่าเอาฝ่าเท้าแตะพื้น น้ำจะพยุึงตัวเราให้ลอยอยู่แล้ว
ก่อนก้มหน้าลงในน้ำให้เราหายใจเข้าทางปากให้เต็มที่ จนพุึงป่องก่อน แล้วเอาหน้าจุ่มลงน้ำ แล้วค่อย ๆ

ปล่อยลมออกปอดทางปากจนหมด ขณะปล่อยลมให้สังเกตว่าตัวเราจะค่อย ๆ จม
ถ้าเงยหน้ามาเอาอากาศใหม่ได้ ฮุบอากาศให้เต็มปอดทางปากเหมือนเดิม ตัวเราก็จะจมและลอยอยู่แบบนี้ เพราะลมที่อยู่ในปอดเราเป็นตัวกำหนดแล้ว
ทำ 1-4 จนคล่องแล้ว ให้ลองลอยตัวแบบปลาดาว กางแขนขาออกกว้าง ๆ

การว่ายน้ำแบบหลากหลาย สำหรับคนว่ายน้ำไม่เป็น
การว่ายน้ำแบบหลากหลาย สำหรับคนว่ายน้ำไม่เป็น

ที่สำคัญเลยแนบคางชิดอก ตัวเราจะค่อย ๆ ขนานกับพื้น และลอยได้อย่างสมบูรณ์แบบ
การลอยตัวให้ขนานกับพื้นได้ อยู่ที่หัวของเรา ถ้าหัวเราเชิดหาอากาศ คางตั้งฉากกับพื้น คือหน้าตั้งตรง มองไปข้างหน้า ตัวเราก็จะจม แต่ถ้าตามองที่พื้นสระ คางชิดอก ตัวเราก็จะลอย เพราะลำตัวขนานกับพื้นทั้งหมดนั่นเองจุดสำคัญของคนว่ายน้ำอยู่ที่ตรงนี้ คางต้องแนบชิดอก ดังนั้นหน้าจะต้องอยู่ใต้น้ำตลอดเมื่อลำตัวขนานกับพื้นแล้วลองเตะขาขึ้นลงขณะก้มหน้าในน้ำ คางชิดอกเหมือนเดิม ให้สังเกตว่าขณะเตะขาขึ้นลง

ตั ว เ ร า จ ะ เ ค ลื่ อ น ที่ ไ ป ข้ า ง ห น้ า ช้ า   ๆ   ต า ม แ ร ง ที่ เ ต ะ ข า เ อ า มื อ ก วั ก   ห รื อ แ ห ว ก น้ำ   จ ะ ต วั ด ขึ้ น ล ง เ ห มื อ น ค น ว่ า ย น้ำ   ห รื อ แ ห ว ก ข้ า ง   ๆ

ก็ ไ ด้ ทำ ซ้ำ ทั้ ง ห ม ด บ่ อ ย   ๆ   ว่ า ย ไ ด้ แ น่ น อ น ทั้ ง ห ม ด นี้ ส รุ ป จ า ก ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ข อ ง ผ ม เ อ ง แ ล ะ จ า ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ที่ เ ค ย ส อ น ค น อื่ น ม าบ้ า ง ค รั บ

ก  ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > >